Sizin için uygun satış danışmanını arıyoruz

Loading...
Aracımı Değerlendir    Beğendiğim Araçlar   
+
  Aracımı Değerlendir    Beğendiğim Araçlar

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AYDINLATMA METNİ

 

ÇETAŞ Otomotiv Anonim Şirketi ve ÇETAŞ İzmir Otomotiv Anonim Şirketi kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ÇETAŞ OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ ve ÇETAŞ İZMİR OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Birlikte “ÇETAŞ” veya ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Süreç içerisinde, kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde tarafınıza ticari elektronik ileti (elektronik posta) gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

b) İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik

Ad, Soyad

İletişim

E-posta adresi

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından toplanan ad, soyad, e-posta adresi ve alışveriş geçmişi, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışma sonuçları gibi yukarıda sayılan tüm  kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir;

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlilik Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alinmasi Ve Değerlendirilmesi 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
 • Pazarlama Analiz Çalişmalarinin Yürütülmesi 
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla Bilgi Verilmesi

 

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak;

 • Web sitemiz https://www.cetas.com.tr, mobil uygulamamız veya anlaşmalı internet siteleri üzerinden, çağrı merkezleri, sosyal medya hesapları üzerinden otomatik yollarla,
 • Mağazalarda doldurulan form üzerinden otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Kanun’un 5. maddesinde belirtilmiş bulunan aşağıdaki hukuki sebeplere;

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması dayanılarak toplanmaktadır.

 

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak yukarıda yer alan c) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

 

 • ŞİRKET’in yurt içi ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
 • ŞİRKET’in yurt içi ve yurt dışında yerleşik tedarikçilerine, destek hizmeti alınan üçüncü kişilere (SMS, e-posta, telefon araclığıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren şirketler vb.),
 • Yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

e) İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak;

ÇETAŞ OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ için veri sorumlusu sıfatıyla, Göztepe Mah, Saytaş İş Merkezi, İnönü Cd. D:No: 118, 34218 Bağcılar, İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, cetasotomotivanonimsirketi@hs01.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, kvkk@cetas.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

ÇETAŞ İZMİR OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ için veri sorumlusu sıfatıyla, Doğanlar Mah, Ankara Cd. No:210A Bornova, İzmir adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, cetasizmir@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, kvkk@cetas.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Şirket’in kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.